کد ملک: 1016
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 70
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 1017
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 70
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2020
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2033
نام مالک: ویلارابط
آدرس: کلار آباد پائین
متراژ: 300
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2056
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 85
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3003
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 300
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3007
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3009
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3006
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 230
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3002
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 170
فعالیت: رزرواسیون
فاصله با ساحل 150 متر
 
 
 
کد ملک: 3005
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
فاصله با ساحل 250 متر
 
 
کد ملک: 2007
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
فاصله با ساحل 150 متر
 
 
کد ملک: 2008
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
فاصله با ساحل 450متر
 
 
 
 
 
 
کد ملک: 2047
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: خط هشت
متراژ: 85
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 2013
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2039
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 230
فعالیت: رزرواسیون
فاصله با ساحل 350متر