ویلا های داخل شهرک
 
کد ملک: 1006
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 80
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 1007
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 70
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 1012
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 50
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 2009
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 110
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 2012
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 145
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 2017
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 110
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 2018
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 2022
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 130
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 2026
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2051
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2052
نام مالک: ویلارابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2053
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 2054
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2055
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3010
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3015
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3016
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 230
فعالیت: رزرواسیون

 
 
کد ملک: 3020
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 200
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3028
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3030
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 180
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 4003
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 200
فعالیت: رزرواسیون

 
 
کد ملک: 1013
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 60
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2008
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2010
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 2028
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 120
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3005
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 140
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 3013
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3014
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3026
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 3027
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 160
فعالیت: رزرواسیون

 
 
 
کد ملک: 5001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 270
فعالیت: رزرواسیون