ویلا جنگلی و نزدیک به جنگل دارای دید جنگل
 
کد ملک: 4001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: حومه نمک آبرود
متراژ: 260
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2001
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
 
 
کد ملک: 2034
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
 
 
 
کد ملک: 2048
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: هچیرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 2055
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: نمک آبرود
متراژ: 100
فعالیت: رزرواسیون