در این بخش ویلاها و سوییت های منطقه چالوس - رادیو دریا - بدون تفکیک به بخش های چند خوابه قرار داده شده است .
ملک های درج شده در صفحه مربوط به رادیو دریا که از مرکز شهر چالوس دسترسی مستقیم دارد .

 
کد ملک: 6099
نام مالک: vilarabat
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 250
فعالیت: رزرواسیون
کد ملک: 6065
نام مالک: vilarabat
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 150
فعالیت: رزرواسیون
   
   
کد ملک: 6078
نام مالک: villarabet
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 95
فعالیت: رزرواسیون
کد ملک: 6063
نام مالک: vilarabat
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 95
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 6076
نام مالک: vilarabat
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 95
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 6082
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 50
فعالیت: رزرواسیون
 
   
کد ملک: 6066
نام مالک: vilarabat
آدرس:
متراژ: 80
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 6071
نام مالک: vilarabat
آدرس:
متراژ: 80
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 6081
نام مالک: villarabet
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 95
فعالیت: اجاره
 
 
 
کد ملک: 6070
نام مالک: ویلا رابط
آدرس: رادیو دریا
متراژ: 120
فعالیت: رزرواسیون
 
کد ملک: 6084
نام مالک: ویلا رابط
آدرس:
متراژ: 70
فعالیت: رزرواسیون